Økonomi ordliste

Formålet med denne ordlisten er å gi en kort forklaring på ulike økonomiske begreper og lignende. Den er på ingen måte et fullstendig oppslagsverk. Jeg oppdaterer den med jevne mellomrom og legger til nye ting etter hvert som jeg skriver om ulike tema her på bloggen. Hvis du leter etter definisjoner/forklaringer på økonomiske begreper du ikke finner her, kan jeg anbefale disse nettsidene:

Oekonomi.no sin økonomiske ordliste. Denne ordboken er lagt ut med tanke på å forklare ord og uttrykk innen økonomi, makroøkonomi, mikroøkonomi, finans, regnskap, revisjon osv.

Finansleksikon på nett. På disse sidene vil du finne de aller fleste økonomiske begrep forklart på forståelig norsk - slik at du neste gang du deltar i en økonomisk diskusjon skal kunne vite hva det hele dreier seg om.

Store norske leksikon. En helt fantastisk nettside, hvor du kan søke og få svar på det meste. Brukte denne mye under studietiden.

A
Angrerett: Angrerett er en lovfestet rett som gjør det mulig for deg som kjøper (forbruker) å angre på kjøpet du har gjort, når kjøpet skjer på andre måter enn i butikk/fast utsalgssted. Den vanlige angrefristen i slike tilfeller er 14 dager. Angrerettloven er ment å gi deg som kjøper varen mulighet til å vurdere kjøpet og undersøke varen.

Arbeidsgiveravgift: En avgift som arbeidsgiver er pliktig å betale til folketrygden (trygdeordning for alle som er bosatt i Norge). Avgivten varier etter hvor i landet bedriften er, i sentrale områder er avgiften 14,1%.

F
Feriepenger: Retten til feriepenger knyttes til om du er arbeidstaker, dvs. om du har utført arbeid i annens tjeneste. Alle arbeidstakere har rett til feriepenger. Feriepengene skal erstatte lønna som faller bort når du tar deg ferie og tjenes opp året før du tar ferien. Dette kalles opptjeningsåret. Ferieåret er det året man tar ferien. Hvis du ikke har vært i jobb året før ferieåret har du ikke rett på feriepenger. Du kan lese mer om feriepenger her.

G
Garanti:Garanti er noe butikken/selger gir deg, i motsetning til den lovbestemte reklamasjonsretten. Med andre ord er garantien er frivillig ordning selgeren kan påta seg ved salg av varer, tjenester og andre ting. Du som kjøper får en tilleggsrettighet i forhold til det du vanligvis hadde hatt rett til i henhold til for eksempel forbrukerkjøpsloven. Du kan lese mer om garanti her.

I
Import: Kjøp av varer fra aktører utenfor Norge. Varene importeres til Norge.

M
Makroøkonomi: Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Ved å benytte oss av makroøkonomi kan vi skaffe oss løpende informasjon om den økonomiske utviklingen og få innsikt i hvordan økonomien til et land fungerer. Makroøkonomi gir et samlet overblikk over økonomien for samfunnet som helhet ved hjelp av et lite antall økonomiske størrelser koblet sammen.

N
Nedstrømsalg: Begrepet knyttes til konsernregnskap. Salg fra mor til datterselskap som inneholder fortjeneste. Fortjenesten vil være opptjent hos mor. Minoritetsinteresse kun knyttet til det som gjelder datter, eliminer hele internfortjenesten i mors majoritetsandel i datters resultat.

O
Oppstrømsalg: Begrepet knyttes til konsernregnskap. Salg fra datter til mor som inneholder fortjeneste. Fortjeneste opptjent i datterselskap. Både majoritet og minoritet har interesse i datter, elimineringen fordeles mellom andel i datters resultat.

R
Reklamasjon: Reklamasjonsrett er lovbestemt. Reklamasjonsretten lar deg klage på mangler ved varen du har kjøpt. Dersom det er svakheter ved varen, har du rett til å reklamere. Det vil si feil som ikke skyldes slitasje, feilbruk eller en skade som har blitt påført etter kjøpet. Du kan lese mer om reklamasjon her.

ROBEK: register over kommuner som må ha godkjenning fra kommunal- og regionsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige avtaler.

S
Samfunnsøkonomi: Når det gjelder samfunnsøkonomien ligger resultatene i tilfredsstillelsen av menneskenes behov. Faget behandler frembringelse, fordeling og utnyttelse av varer og tjenester. Rundt dette vil et samfunn utvikle institusjoner, som pengevesen, forskjellige foretaksformer, ulike markeder osv. En betydelig del av samfunnsøkonomien består i analyse av disse institusjonene. Samfunnsøkonomien kan også inndeles etter et viktig skille, mikro- og makroøkonomi. Makroøkonomi dreier seg om de store trekk i et lands økonomi, mens mikroøkonomi fokuserer på enkeltmarkeder og konsumenter/bedrifters økonomiske disposisjoner (det vil si avgjørelse om bruk av noe/pengeplassering).

Sikkerhet: Begrepet sikkerhet blir ofte brukt som motsetning til risiko, det vil si at høy sikkerhet gir lav risiko og omvendt. Det er umulig å oppnå absolutt sikkerhet, en viss rest av risiko vil eksistere i all menneskelig aktivitet. Metoder basert på sannsynlighetsberegninger og statistiske analyser brukes for å vurdere og måle sikkerhet i forbindelse med spesielle aktiviteter. I forbindelse med revisjon snakker vi ofte om betryggende/rimelig sikkerhet. Med dette menes et høyt, men ikke absolutt sikkerhetsnivå.

Skatt: Skatt er de pengene du som enkeltperson/lønnstaker og juridiske personer er pålagt å innbetale til det offentlige, uten et direkte krav på motytelser. Disse pengene går til det offentlige, som hovedsakelig finansierer sin virksomhet gjennom skatter og avgifter. Det offentlige løser mange fellesoppgaver i samfunnet. Arbeidet med disse oppgavene koster samfunnet mye penger og for å dekke disse oppgavene må det offentlige skaffe seg inntekter. Inntektene skaffes gjennom skatter og avgifter. For et enklere bilde kan vi ser på Norge som en organisasjon med mål, hvor vi som medlemmer av organisasjonen forplikter oss til å bidra slik at målene kan nås. Vi bidrar ved å betale skatt og avgifter. Vi skiller videre mellom direkte og indirekte skatter. Du kan lese mer om skattebegrepet her.

Superprofitt: Goodwill. Nettonåverdien av investeringen, dvs. bruttonåverdien av kontantstrømmen trukket fra investeringsutgiften.

Ø
Økonomisk modell: En modell er en systematisk fremstilling av de teorier eller forestillinger vi har om bestemte problemer eller fenomener. Modellen kan fremstilles på ulike måter, avhengig av hvem som utformer den, og hvilke problemer som skal analyseres. Uansett hvilken modell i hvilken sammenheng vil målet alltid være å forenkle kompliserte situasjoner. Brukes til å lette forståelsen av kompliserte sammenhenger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar